top of page

Trawma

Gall trawma fod yn emosiynol a seicolegol a gall fod yn ganlyniad i ddigwyddiadau hynod o straen sy'n chwalu eich synnwyr o ddiogelwch ac yn gwneud i chi deimlo'n ddiymadferth ac yn agored i niwed. Gall trawma gael ei achosi gan ddigwyddiad unwaith ac am byth fel ymosodiad treisgar, damwain ddrwg neu drychineb naturiol. Neu fe all ddeillio o straen di-baid parhaus, fel byw mewn cymdogaeth lle mae trosedd neu gael trafferth gyda phroblemau iechyd mawr.

 

Mae adweithiau nodweddiadol i ddigwyddiad trawmatig yn cynnwys:  

Flashbacks
Diffrwythder
Dicter ac anniddigrwydd
Euogrwydd
Teimladau o dristwch ac anobaith
Problemau cysgu
Arwahanrwydd ac anobaith
 

Os yw'r symptomau ar ôl digwyddiad trawmatig yn barhaus ac yn ddifrifol, gellir eu disgrifio felAnhwylder Straen Wedi Trawma, (PTSD)ond mae'n bwysig nodi na fydd pawb sy'n profi digwyddiad trawmatig yn mynd ymlaen i ddatblygu PTSD.

Sut gall cwnsela fy helpu?

Mae cwnsela yn rhoi’r cyfle i drafod teimladau a phryderon.  Mae'n helpu'r person i ddod yn fwy ymwybodol o'i feddyliau am ei drawma a rhoi cynllun ar waith i ddeall ac ymateb i sbardunau mewn ffordd iachach.

Mae profiad ac ymateb pawb i therapi yn wahanol, felly rydym yn teilwra cynllun a fydd yn benodol ac yn ddymunol i bob cleient.

Trauma, word in wooden alphabet letters
bottom of page