top of page
Gwreiddiol ar Transparent.png

Gwasanaeth Cwnsela Mewn Gwaith

Mae ein Gwasanaeth Cwnsela Mewn Gwaith wedi'i gynllunio i ddarparu gwasanaeth Cwnsela pwrpasol i'ch cwmni. Bydd gan staff fynediad at borth diogel ar ein gwefan i drefnu apwyntiad yn gyfrinachol i drafod unrhyw fater a allai fod yn eu poeni ac a allai ymyrryd â pherfformiad swydd neu bresenoldeb effeithiol.

Mewn cyhoeddiad gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn 2020, adroddwyd gan Arolwg o’r Llafurlu bod 828,000 o weithwyr yn dioddef o straen, iselder neu bryder sy’n gysylltiedig â gwaith a bod 17.9 miliwn o ddiwrnodau gwaith hefyd wedi’u colli.

 

Mae rhai manteision ymuno â’n Gwasanaeth Cwnsela Mewn Gwaith yn cynnwys

  • Gwell iechyd meddwl gweithwyr: Gall cwnsela helpu gweithwyr i fynd i’r afael â materion iechyd meddwl, fel straen, pryder ac iselder, a all arwain at well llesiant a chynhyrchiant cyffredinol.

  • Mwy o ymgysylltu â chyflogeion: Pan fydd cyflogeion yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi a’u gwerthfawrogi, maent yn fwy tebygol o ymgysylltu ac ymrwymo i’w gwaith.

  • Llai o absenoldeb: Trwy fynd i’r afael â materion iechyd meddwl, gall Cwnsela helpu i leihau absenoldeb a phresenoldeb (y ffenomen o weithwyr yn bresennol yn y gwaith ond heb ymgysylltu’n llawn nac yn gynhyrchiol).

  • Cadw gweithwyr yn well: Pan fydd gweithwyr yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi a’u gwerthfawrogi, maent yn fwy tebygol o aros gyda chwmni yn y tymor hir.

  • Deinameg tîm gwell: Gall cwnsela hefyd helpu i wella cyfathrebu a gwaith tîm ymhlith gweithwyr, gan arwain at amgylchedd gwaith mwy cadarnhaol a chynhyrchiol.

  • Enw da: Mae Rhaglen Cymorth i Weithwyr yn helpu i adeiladu enw da sy'n rhoi blaenoriaeth i les staff.

 

I holi am ymuno â'r rhaglen, ffoniwch naill ai Sally ymlaen07474 909 646neu e-bostsally@nwreflections.co.uk
 

 

bottom of page