top of page

Treisio ac Ymosodiad Rhywiol

Ymosodiad rhywiol yw unrhyw weithred rywiol na chydsyniodd person iddi, na chafodd ei gorfodi i'w chyflawni neu y gorfodwyd i'w chyflawni yn erbyn ei hewyllys. Mae’n fath o drais rhywiol ac mae’n cynnwys trais rhywiol (ymosodiad sy’n cynnwys treiddio i’r fagina, yr anws neu’r geg), neu droseddau rhywiol eraill, megis ymbalfalu, cusanu gorfodol, cam-drin plant yn rhywiol neu artaith person mewn modd rhywiol.

Dangosodd Arolwg Troseddu Cymru a Lloegr ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Mawrth 2018 fod yr heddlu wedi cofnodi 150,732 o droseddau rhywiol, gan gwmpasu treisio (53,977 o achosion) ac ymosodiad rhywiol, a hefyd gweithgaredd rhywiol gyda phlant.

Gall pobl sy'n profi trais rhywiol neu ymosodiad rhywiol ymateb mewn gwahanol ffyrdd. Nid oes unrhyw ffordd gywir neu anghywir ac efallai y byddwch yn teimlo rhai neu bob un o'r symptomau canlynol:

Dideimlad– efallai y byddwch yn teimlo’n ddideimlad i’r hyn sydd wedi digwydd neu’n cael adwaith annisgwyl iddo, wrth i chi geisio prosesu’r hyn sydd wedi digwydd.

Cywilydd– efallai eich bod yn teimlo cywilydd, er nad eich bai chi oedd e. 
 

Euogrwydd– efallai bod gennych chi deimladau o euogrwydd hefyd, gan feddwl am resymau pam mai eich bai chi oedd hyn, hyd yn oed pan nad oes unrhyw resymau anid oeddeich bai.
 

Isel a phryderus- efallai bod gennych deimladau o iselder ac yn bryderus am wneud pethau yr oeddech yn arfer eu gwneud.  Gall y teimladau hyn gael effaith aruthrol ar eich bywyd am amser hir iawn a gallant effeithio ar y ffordd rydych yn rhyngweithio mewn perthnasoedd yn y dyfodol.
 

Newid agwedd ac ymddygiad rhywiol– gall y boen sy’n byw ynoch chi yn dilyn ymosodiad rhywiol ddylanwadu ar eich meddyliau am ryw gan achosi cynnydd neu osgoi rhyw neu berthnasoedd agos.

PTSD, (Anhwylder Straen Wedi Trawma)- gall hyn ddatblygu ar ôl profiad trawmatig fel ymosodiad rhywiol.

Sut gall cwnsela fy helpu?

Mae cwnsela yn cynnig lle diogel, anfeirniadol i chi drafod eich teimladau o ddigwyddiadau trawmatig fel trais rhywiol ac ymosodiad rhywiol. Gall helpu i brosesu emosiynau, hyd yn oed os oeddent wedi digwydd flynyddoedd lawer yn ôl.

 

Young woman holding card with words NO M
bottom of page