top of page

Iselder

Nid tristwch yn unig yw iselder, mae’n gyflwr difrifol, ond cyffredin, sy’n aml yn achosi i bobl deimlo’n drist neu’n wag am gyfnodau hir o amser. Gall fod yn salwch dinistriol sy'n effeithio ar eich corff, hwyliau, ymddygiad a meddyliau. Nid yw'n arwydd o wendid neu fethiant. Gall effeithio ar batrymau meddwl iechyd corfforol ac mewn rhai achosion, gall arwain pobl i ystyried hunanladdiad.

Mae iselder yn cael ei gategoreiddio yn ôl ei ddifrifoldeb:

 

iselder ysgafn– yn cael rhywfaint o effaith ar eich bywyd bob dydd

iselder cymedrol– yn cael effaith sylweddol ar eich bywyd bob dydd

iselder difrifol- yn ei gwneud hi bron yn amhosibl mynd trwy fywyd bob dydd

Mae rhai o’r rhesymau cyffredin y tu ôl i ddatblygiad iselder yn cynnwys digwyddiadau trallodus mewn bywyd, profedigaeth, profiadau plentyndod, amgylchiadau drwg, alcohol a salwch.

Mae symptomau iselder yn amrywiol ac yn effeithio ar bobl yn wahanol. Isod mae rhai symptomau cyffredin sy'n gysylltiedig ag iselder. Mae'n bwysig nodi nad yw hon yn rhestr gynhwysfawr ac nid oes angen i chi gael yr holl symptomau i fod yn isel eich ysbryd.

 

Symptomau seicolegol

Yn barhaus yn bryderus, yn ddagreuol ac yn bryderus

Teimladau o anobaith ac nad yw bywyd yn werth ei fyw

Teimlo'n bigog ac yn anoddefgar tuag at eraill

Ddim yn cael unrhyw fwynhad allan o fywyd

Dim cymhelliant na diddordeb mewn pethau roeddech chi'n arfer eu mwynhau

Hunan-niweidio

Meddyliau hunanladdol

Symptomau corfforol

Cwsg tarfu

Diffyg egni

Colli Libido

Siarad yn arafach nag arfer

Poenau a phoenau anesboniadwy

I fenywod, newid i'ch cylchred mislif

Sut gall cwnsela fy helpu

Mae cwnsela yn rhoi’r cyfle i drafod y pryderon a’r symptomau y gall rhywun fod yn eu profi mewn bywyd, heb farnu. Mae'n helpu person i ddeall pam y gall fod yn dioddef o iselder ac yna rhoi cynllun ar waith i gynorthwyo adferiad. 

Cofiwch fod cefnogaeth ar gael, nid ydych ar eich pen eich hun ac ni fyddwch bob amser yn teimlo fel hyn. 

Depression concept word cloud background
bottom of page