top of page

Perthynasau

Mae perthnasoedd yn rhan bwysig iawn o'n bywydau a gallant fod yn sail i'n bodlonrwydd a'n hapusrwydd cyffredinol.  O bryd i'w gilydd gall unrhyw berthynas fynd i drafferthion a gall y rhain gael eu hachosi gan nifer o ffactorau , a all gynnwys:

 

Diffyg cyfathrebu

Teimladau o unigrwydd o fewn y berthynas

Diffyg agosatrwydd

Problemau yn ymwneud ag ymddiriedaeth ac ymrwymiad

Anffyddlondeb

 

Yn aml iawn gall problemau o fewn ein perthnasoedd gael eu hachosi gan ffactorau allanol sy'n ymledu i'r berthynas.  Gall y rhain gynnwys:

 

Pwysau gwaith

Pryderon ariannol

Diffyg hunanhyder

Straen

Problemau sy'n bodoli o berthnasoedd blaenorol

Anawsterau teuluol

Diffyg amser i'n gilydd

.

Sut gall cwnsela fy helpu?

Mae cwnsela’n darparu amgylchedd gofalgar, agored ac anfeirniadol i drafod a nodi’r materion neu’r problemau y gallech fod yn eu hwynebu yn eich perthynas. Archwilio gwahanol agweddau megis deall pam mae dadleuon yn gwaethygu a sut y gellir eu datrys, dysgu sut i gyfathrebu'n fwy adeiladol a deall sut y gall ffactorau fod yn dylanwadu'n negyddol ar eich perthynas.

Mae llawer o gleientiaid yn canfod hynnyCwnsela Cyplauyn arbennig o fuddiol. 

Peidiwch ag anghofio bod mynd trwy amseroedd cythryblus yn normal mewn perthynas. Mae sut mae'r ddau ohonoch yn dod drwy'r amseroedd hyn yn aml yn arwydd da o ba mor gryf yw eich perthynas.


Marriage counseling word cloud concept.j
bottom of page