top of page

Materion Gwaith

Mae person cyffredin yn treulio bron i chwarter ei fywyd fel oedolyn yn y gwaith. Gall roi synnwyr o bwrpas a boddhad i chi ond mae hefyd yn lle cyffredin ar gyfer straen. Mae straen heb ormodedd yn gymhelliant da mewn gweithle iach, ond gall gormodedd achosi llawer o symptomau seicolegol negyddol.

Mae materion cysylltiedig â gwaith sy’n niweidiol i iechyd meddwl yn cynnwys:

Bwlio ac aflonyddu seicolegol
Rheolaeth a chyfathrebu gwael
Oriau gwaith anhyblyg
Gwaith risg personol uchel
Gofynion gormodol
Terfynau amser afrealistig a than werthfawrogiad

Mae'n bwysig ceisio cymorth os ydych chi'n teimlo eich bod yn dioddef o straen sy'n gysylltiedig â gwaith. Mae pawb yn cael diwrnodau gwael ond bydd cario'r teimladau hyn gyda chi yn barhaus yn eich llethu yn y pen draw a gall arwain at arferion ymdopi gwael fel yfed gormod, ysmygu a diet gwael. Gall hefyd arwain at y problemau iechyd meddwl canlynol:

Pryder
Hunan-barch isel
Anhwylderau cysgu
Iselder
Meddyliau hunanladdol
 

Sut gall cwnsela fy helpu?

Mae cwnsela yn rhoi’r cyfle i chi drafod eich teimladau a’ch pryderon ynghylch anawsterau yn y gwaith yn agored. Y nod yw nodi a deall gwraidd y broblem a deall sbardunau straen a dulliau ymdopi ac yna rhoi cynllun ar waith i leihau ei effaith ar eich bywyd. Mewn llawer o achosion rydym yn defnyddioTherapi Gwybyddol Ymddygiadol (CBT)i leihau pryder a straen drwy edrych ar y ffordd yr ydych yn meddwl ac yn ymateb i sefyllfa benodol.

 

Mae profiad ac ymateb pawb i therapi yn wahanol, felly rydym yn teilwra cynllun a fydd yn benodol ac yn ddymunol i bob cleient.

Concept conceptual mental stress at work
bottom of page