top of page

Caethiwed

Mae caethiwed yn digwydd pan fydd person yn mynd yn or-ddibynnol ar rywbeth. Fe'i diffinnir yn aml fel arfer sydd wedi mynd allan o reolaeth. Mae llawer o’r rhain yn ymwneud â gweithgareddau sy’n weddol ddiniwed i ddechrau, ond a all ddatblygu’n gaethiwed niweidiol, a all achosi poen a dioddefaint i’r person a’i anwyliaid.

Gall dibyniaethau eraill ddatblygu oherwydd y ffordd y maent yn gwneud i bobl deimlo, yn emosiynol ac yn gorfforol. Gallant fod yn bleserus a ffurfio math o ddihangfa.

Isod mae rhai o'r dibyniaethau mwyaf cyffredin

Alcoholiaeth

Caethiwed i gyffuriau

Hapchwarae

Ysmygu

Hapchwarae

Pornograffi

Caethiwed ar y rhyngrwyd

Caethiwed rhyw

 

Sut gall cwnsela fy helpu?

Mae triniaeth caethiwed, fel cwnsela, yn hanfodol i helpu pobl i adnabod y broblem a chymryd camau i wella. Mae llawer o driniaethau a all fod yn effeithiol wrth helpu rhywun i oresgyn eu dibyniaeth. Yn ystod ymgynghoriad cychwynnol, byddwch yn cael y cyfle i siarad â rhywun am eich pryderon a'ch teimladau, a gall eich Cwnselydd benderfynu pa driniaeth sydd fwyaf addas ar eich cyfer chi.

Yn nodweddiadol, po gynharaf y bydd y person yn cael triniaeth ar gyfer dibyniaeth, y mwyaf llwyddiannus fydd y driniaeth honno.

Woman pressing a panic button with stop
bottom of page