top of page

Pryder

Gall gorbryder olygu nerfusrwydd, hunan-amheuaeth neu bryder. Gall wneud i chi ddychmygu bod pethau'n waeth nag ydyn nhw mewn gwirionedd ac, yn wahanol i straen sy'n rhywbeth a fydd yn mynd a dod, gall pryder effeithio ar berson hyd yn oed os yw'r achos yn aneglur.

O dan straen, bydd ein hymateb 'ymladd neu ffoi' yn troi ymlaen sy'n rhyddhau adrenalin i'r corff i baratoi ei hun ar gyfer yr hyn y mae'n ei weld fel perygl sydd ar fin digwydd; gall y disgyblion ymledu, gall y croen droi'n welw, gall cyfradd curiad eich calon ac anadlu gynyddu, efallai y byddwch hefyd yn dechrau crynu a theimlo bod gennych 'glöynnod byw yn y stumog.' 

Fodd bynnag, gall pryder achosi'r ymateb hwn ar adegau amhriodol. Efallai y byddwch yn cael y teimlad hwn yn ystod sefyllfaoedd arferol, anfygythiol.

Gall arwyddion o bryder gynnwys:

Symptomau seicolegol

Anesmwythder
Teimlad o ofn

Anniddigrwydd
Anhawster canolbwyntio

 

Symptomau corfforol

Pendro
Crychguriadau'r galon
Crynu
Chwysu gormodol
Prinder anadl
Insomnia

 

Sut gall cwnsela fy helpu

Gall siarad â chynghorydd helpu mewn sawl ffordd, gan gynnwys eich helpu i ddeall beth all fod yn achosi eich pryder, a dysgu technegau ymdopi i chi fel y gallwch reoli eich teimladau cyn iddynt fynd yn rhy ddifrifol. Y mwyaf cyffredin a ragnodir ywTherapi Gwybyddol Ymddygiadol (CBT)ond bod yn amyneddgar a chadw cyfathrebu agored gyda'ch Cwnselydd yw'r ffordd orau o gyfrifo'r cynllun sydd orau ar gyfer eich anghenion unigol. 

Word anxiety composed of anxious worried
bottom of page