top of page

Hunanladdiad

Os ydych chi'n profi meddyliau hunanladdol, gwyddoch nad oes rhaid i chi gael trafferth gyda'r teimladau hyn ar eich pen eich hun. Mae cymorth a chefnogaeth ar gael ar hyn o bryd.

 

Os oes angen help arnoch ar unwaith ac yn poeni na allwch gadw'ch hun yn ddiogel, os gwelwch yn dda:

 

Ewch i'ch adran damweiniau ac achosion brys agosaf
 

Ffoniwch 999 os na allwch gyrraedd ysbyty
 

Gofynnwch i rywun fynd â chi i'r adran damweiniau ac achosion brys neu ffoniwch 999 ar eich rhan
 

Os nad yw D&A yn opsiwn, neu os ydych am siarad â rhywun yn unig, ffoniwch y Samariaid ar 116 123.

 

 

Am fwy o gymorth a chefnogaeth ynglŷn â chynlluniau uniongyrchol, tymor byr a thymor hir, cyfeiriwch at:

tudalen cymorth y GIG ar gyfer meddyliau hunanladdol https://www.nhs.uk/conditions/suicide/

Tudalen Mind ar y Llinell Gymorth a gwasanaethau gwrando https://www.mind.org.uk/information-support/guides-to-support-and-services/crisis-services/helplines-listening-services/

Gall sawl math o boen emosiynol arwain at feddyliau am hunanladdiad. Gall y meddyliau brawychus, dryslyd ac annifyr hyn amrywio rhwng pobl. Gall un person gyrraedd pwynt pan fydd yn teimlo na all ymdopi mwyach a gwneud cynlluniau clir i ddod â’i fywyd i ben, tra efallai na fydd person arall yn dymuno marw mewn gwirionedd, ond yn teimlo nad yw am barhau i fyw ei fywyd presennol neu hynny. byddai eraill yn eu bywyd yn well eu byd hebddynt.

Sut gall cwnsela fy helpu?

Mae'n bwysig deall, os ydych yn wynebu risg o hunanladdiad, nad yw Cwnsela yn ddigonol a byddai angen lefel uwch o ofal arnoch.  Os nad ydych mewn argyfwng, yna gall Cwnsela fod yn fuddiol archwilio eich meddyliau ac edrych tuag at adnabod a deall ffynhonnell eich teimladau, cyn rhoi cynllun ar waith i'ch helpu i reoli'r teimladau hynny ac adfer gobaith. 

Image by Dan Meyers
bottom of page